Çevre

Çalışma Ruhsatı Başvurusu İçin Gerekli Belgeler
Yeni Başvuru Beyan Formu

Kuruluş Yılı: 2016

Arıtma Tesisi Kapasite: 2000 ( M3/Gün)

Çevre İzin Belgesi: 25.01.2022-25.01.2027 (Geçerlilik Süresi)


Atıksu Arıtma Tesisi Teknik Özellikleri:

Atıksu Arıtma Tesisi fiziksel, kimyasal, aerobik ( Havalandırmalı) biyolojik arıtma tesisidir. Arıtma prosesi doldur boşalt sistemi ile kesikli çalışan reaktör olarak tasarlanmıştır. Çamur susuzlaştırma yöntemi dekantör sistemidir. Scada Otomasyon sistemi kurulmuş olup sistem otomasyon üzerinden çalıştırılmaktadır.

Tesisin Bölümleri

 1. Giriş Yapısı ( Mekanik Ve Manuel Kaba Izgara) Ve Terfi Yapısı
 2. Kompakt Kum Ve Yağ Tutucu
 3. Dengeleme Havuzu
 4. Kimyasal Arıtma
 5. 4 Adet Betonarme Havalandırma Havuzu
 6. Çamur Yoğunlaşdırma Havuzu
 7. Çamur Susuzlaştırma-Dekantör Ünitesi
 8. Uf ( Ultra Filtrasyon Ünitesi )


Laboratuvar

Çevre yönetimi ve kalitenin kurulması, kurulacak veya kurulmuş olan sanayi kuruluşlarının çevreye olan etkileri konusunda bilimsel veri sağlamak amacıyla atıksu numunesi alınıp ölçümler yapılmaktadır.SKKY TABLO 19: Karışık Endüstriyel Atık Suların Alıcı Ortama Deşarj Standartları

10.05.2021 TARİHLİ DEŞARJ NUMUNESİ SONUCU ANALİZ SONUÇLARI YÖNETMELİK DEĞERİ
Kimyasal Oksijen ihtiyacı( KOI) <10 mg/L 400
Ph 7,7 6_9
Askıda Katı Madde  <10 mg/L 200
Yağ ve Gres  <10 mg/L 20
Toplam fosfor 0,18 mg/L 2
Toplam Krom <0,025 mg/L 0,5
Krom( Cr+6) <0,05 mg/L 2
Kurşun <0,06 mg/L 1
Toplam Siyanür 0,034 mg/L 0,1
Kadmiyum 0,04 mg/L 0,1
Demir 0,07 mg/L 10
Florür 0,22 mg/L 15
Bakır <0,32  mg/L 3
Çinko 0,17 mg/L 5
Sülfat 72,96 mg/L 1500
Balık Biodeneyi 2 10
renk 1,79 Pt-Co 280 pt-Co
Toplam Klejdal Azotu 3,1 mg/L 20

Tire Organize Süt Sanayicileri Atıksu Arıtma Tesisi

7 adet Süt Sanayicisinin kümeleşme modeliyle bir araya gelerek arıtma tesisi parselinde TOSBİ tarafından tahsis edilen 5000 m2' lik alanda kurulmuştur.

KURULUŞ YILI: 2010

ARITMA TESİSİ KAPASİTE: 500 ( m3/gün)

ÇEVRE İZİN BELGESİ: 06.04.2023-06.04.2028 (GEÇERLİLİK SÜRESİ)

ATIKSU ARITMA TESİSİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

Atıksu arıtma tesisi biyolojik arıtma tesisidir aerobik ve aneorobik ünitelerden oluşmaktadır. Arıtma prosesi sürekli sistem olarak tasarlanmış olup işletilmektedir.

TESİSİN BÖLÜMLERİ

 • Giriş Yapısı
 • Dengeleme Havuzu
 • Nötralizasyon Ünitesi
 • DAF ( Yağ tutucu ünite)
 • Aneorobik Ünite
 • Aerobik Ünite
 • Çökeltim Havuzu
 • Çamur Susuzlaştırma Üniteleri (belt pres)


İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı İçin Gerekli Belgeler


TOSBİ ATIKSU ARITMA TESİSİNE KABUL STANDARTLARI

PARAMETRE                                                   DEĞER                          BİRİM

KOİ                                                                     2500                             mg/L

ASKIDA KATI MADDE                                          500                             mg/L

YAĞ- GRES                                                          200                             mg/L  

PH                                                                         6,9

Toplam Fosfor                                                       10                             mg/L

Toplam Krom                                                          2                             mg/L

Krom (Cr+6)                                                          0,5                             mg/L

Kurşun(Pb)                                                              2                             mg/L

Toplam Siyanür (CN-)                                            1                             mg/L

Kadmiyum (Cd)                                                     0,1                             mg/L

Demir(Fe)                                                                10                             mg/L

Florür                                                                       15                             mg/L

Bakır                                                                         3                             mg/L

Çinko                                                                        5                             mg/L

Cıva                                                                      0,05                            mg/L

Sülfat                                                                  1500                            mg/L

T.Kjeldah Azotu                                                     60                            mg/L

Balık Biyodeneyi                                                    10

Toplam Sülfür (S)                                                    2                           mg/L

Fenol                                                                       10                           mg/L

Serbest klor                                                              5                           mg/L

Arsenik (As)                                                               3                           mg/L  

Toplam Nikel (Ni)                                                     5                           mg/L

Toplam Kalay (Sn)                                                    5                           mg/L

Toplam Gümüş (Ag)                                                 5                           mg/L

Klorür                                                                   5000                          mg/L

Renk                                                                       280                           Pt-Co


Benzer İÇERİKLER